Handelsbetingelser
Salgs- og købsvilkår for erhvervskunder

Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder handelsbetingelser for EXAKT Erhvervs leverancer til køber. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Tilbud

EXAKT Erhvervs skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til EXAKT Erhverv inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. EXAKT Erhvervs tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Priser

Priser er de på aftaletidspunktet gældende priser og medmindre andet skriftligt er aftalt, tages forbehold for stigninger i arbejdsløn, materialepriser og andre forbehold uden for sælgers kontrol. Vejledende udsalgspriser, tilbudspriser m.v. opgives ekskl. moms og fragt og andre afgifter, idet disse anføres særskilt på faktura og betales med de til enhver tid gældende satser. Omfattes leverancen af en af EXAKT Erhverv benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

Betaling

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af EXAKT Erhvervs betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger EXAKT Erhverv til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.

Produktinformation og ændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af EXAKT Erhverv skriftligt henvises hertil. EXAKT Erhverv forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af EXAKT før eller efter aftalens indgåelse, forbliver EXAKT Erhvervs ejendom og må ikke videregives uden EXAKT Erhvervs skriftlige samtykke. EXAKT Erhverv opretholder i øvrigt samtlige immaterielle rettigheder over leverede designs m.v.

Returvarer

Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

Levering og forsendelse

Ved modtagelse af forsendelse er det købers pligt at kontrollere at varerne er intakte, før der kvitteres på fragtbrevet. Er varerne imidlertid modtaget i beskadiget stand, da anføres dette på fragtbrevet og der kvitteres således ikke for modtagelsen. Skaden meddeles afsender samme dag, da der ellers ikke kan kræves erstatning for den beskadigede vare. Såfremt en kunde ønsker dellevering af en større samlet ordre, forbeholder EXAKT Erhverv sig til ret til at udstede faktura herpå, som må betragtes som øvrige fakturaer. Hvis køber ikke kan modtage leverancen, eller modtagelse ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke EXAKT Erhverv ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når EXAKT Erhverv melder klar til levering. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af EXAKT Erhverv efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Opgivne leveringstider er angivet omtrentligt og uforbindende. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor EXAKT Erhverv. EXAKT Erhverv skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

Mangler og reklamation

Ved levering skal Køber straks, og senest inden 5 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber. Har Køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel over for Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Udlån/varer på prøve

Varer kan efter aftale sættes på prøve eller i udlån i maksimum 8 dage, og faktureres i henhold til gældende takster. Ved eventuel returnering inden 8 dage udstedes kreditnota på den pågældende vare, såfremt varer og emballage er i samme stand som ved modtagelsen. Varen skal leveres frit til vort lager.

Ejendomsforbehold

EXAKT Erhverv forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen (herunder eventuelle rentetilskrivninger) og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af EXAKT Erhverv på køberens vegne, er betalt af køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod EXAKT Erhvervs ejendomsforbehold. Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning. Når køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til køber, skal EXAKT Erhverv efter påkrav fra køber bekræfte dette.

Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører EXAKT Erhvervs opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til 4 gange fakturabeløbet for den leverede vare/ydelse. EXAKT Erhvervs erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab. EXAKT Erhverv er ikke erstatningsansvarlig for datatab, driftstab eller andet tab som følge af systemets tekniske nedgang. EXAKT Erhverv er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om EXAKT Erhverv er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Force Majeure

EXAKT Erhverv er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for EXAKT Erhvervs kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes EXAKT Erhvev samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører. Til force majeure regnes i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos købers øvrige leverandører/aftaleparter.

Produktansvar

For produktansvar hæfter EXAKT Erhverv og/eller er EXAKT Erhvev ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette EXAKT Erhverv, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er EXAKT Erhverv ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver EXAKT Erhverv sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Værneting

Værneting for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betaling, er Retten i Aalborg, idet enhver tvist bedømmes efter dansk ret.